Đơn giá quy hoạch đô thị

Đơn giá quy hoạch đô thị

Giá thiết kế - Quy hoạch và thiết kế đô thị Giá thiết kế = Sqhx Gtk Sqh: Quy mô thiết kế quy hoạch (ha) Gtk: Đơn giá thiết kế (USD/ha), được xác định như sau:   Quy mô (ha) 5 10 20 30 50 75 Đơn giá (USD/ha) 3.125 2.295 1.875 1.460 1.045 835 Quy mô (ha) 100 200 300 500 750 1000 Đơn giá (USD/ha) 730 440 385 260 210 180     Ghi chú:   Dịch vụ miễn phí kèm theo: Tư vấn chiến lược, tư...Xem tiếp